Som du säkert vet är Älvdalskvartsiten en av de hårdaste stenarna som finns i Sverige. Ja, den är så hård att vi t o m lämnar en 25-årig garanti på den!

Här nedan kan du läsa hur. Har du några frågor är du alltid hjärtligt välkommen att ringa till oss på tel. 0251-540 00.


WASASTEN AB lämnar härmed garanti under 25 år för fel i naturstenen ÄLVDALSKVARTSIT.

För vår garanti gäller följande:

Om ÄLVDALSKVARTSITEN under garantitiden uppvisar fel som beror på materialet, förbinder vi oss att utan kostnad för beställaren avhjälpa felet eller företa omleverans i den omfattning vi efter eget gottfinnande bedömer erforderligt för att åtgärda felet.
Garantitiden räknas från ovannämnda Leveransdatum, eller, om leverans skett till projekt för vilket slutbesiktning skall ske, från den dag projektet blivit godkänt. Garantin gäller endast under nu angiven tid och förlängs inte på grund av att åtgärder vidtas för avhjälpande av fel eller annan orsak. Under garantitiden tillses att vi får fri tillgång till projektet för besiktning och annan åtgärd inom ramen för vårt garantiåtagande.

Garantin gäller endast om (1) fel har reklamerats skriftligen före garantitidens utgång utan dröjsmål efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts (2) vi har fått möjlighet att besiktiga materialet innan det har vidtagits någon åtgärd för avhjälpande av fel.

Om annat inte uttryckligen accepterats av oss senast vid leverans, gäller garantin inte fel orsakade av:

– olyckshändelse eller därmed jämförligt förhållande;

– vanvård, förslitning eller annan förändring som följer av
onormal användning;

– icke fackmässigt handhavande av materialet vid montering,
infogning eller annat utförande;

– underlåtenhet att följa av oss lämnade instruktioner och
rekommendationer i fråga om underhåll och städning;

– otillräcklig eller felaktig projektering;

– osedvanliga och på materialet särskilt ogynnsamt inverkande
fysiska eller kemiska processer;

– användning av materialet på annat sätt eller för annat ända-
mål än vad som följer av våra rekommendationer eller stan-
dard specifikationer.

Under denna garanti skall vi inte under några förhållanden ansvara för vite, skadestånd, ränteförluster, intäktsbortfall eller annan indirekt skada.